MACHINE YOUR FUTURE

Proti korupci

Etický kodex společnosti KOVOSVIT MAS

Jedním ze základních nástrojů protikorupčního programu společnosti KOVOSVIT MAS je etický kodex pro zaměstnance společnosti KOVOSVIT MAS, kteří se k jeho dodržování povinně zavazují. Některá jeho ustanovení se však dotýkají i partnerů společnosti KOVOSVIT MAS, např. obchodních zástupců. Etický kodex obsahuje:

  • zákaz korupčního jednání
  • zákaz jednání ve střetu zájmů
  • nahlašování podnětu na korupční či neetické jednání
  • zvláštní povinnosti na obchodním úseku při plnění protikorupčního programu
  • zásady při sponzoringu resp. pro dary politickým stranám a hnutím
  • závazek šířit protikorupční program i mimo společnost KOVOSVIT MAS

S celým textem Etického kodexu společnosti KOVOSVIT MAS se můžete seznámit zde: Etický kodex 

Pravidla sponzoringu společnosti KOVOSVIT MAS

Společnost KOVOSVIT MAS se jako společensky odpovědná společnost v oblasti sponzoringových aktivit logicky zaměřuje zejména na podporu neziskových aktivit v regionech, kde působí. Může se jednat o aktivity sportovní, kulturní, vzdělávací či jiné. Zvláštní postavení mezi nimi mají aktivity z oblasti vzdělání, které podporují rozvoj studia technických oborů, které významně přispívají k národnímu bohatství ČR, posilují její exportní potenciál a zároveň se dlouhodobě potýkají s nedostatkem kvalitních studentů.

Pravidlem sponzoringu společnosti KOVOVOSVIT MAS je, že poskytování sponzoringu nesmí být účelově vázáno na realizace jakékoliv obchodní příležitosti, ať už ve veřejném či soukromém sektoru. Stejně tak nesmí dojít ke sponzoringu, který by v praxi naplnil definici střetů zájmů.

Podpora politických stran a hnutí

Podpora politických stran a hnutí či individuálních politicky činných osob ze strany společnosti KOVOSVIT MAS musí být transparentní. Zároveň tato podpora nesmí být nikdy vázána na jakoukoliv obchodní příležitost ve veřejném sektoru. Společnost KOVOSVIT MAS bude v rámci případné podpory politických stran a hnutí striktně dodržovat literu zákona.

Dary a pozornosti

V rámci budování dobrých vztahů zejména v obchodní oblasti společnost KOVOSVIT MAS zajišťuje pro své partnery standardní služby včetně možnosti hrazení nákladů pobytu partnerů společnosti KOVOSVIT MAS a poskytování darů a pozorností.

Je však zakázáno zajišťovat partnerům nepřiměřeně luxusní ubytování, neetické a drahé zábavní služby nebo jim dávat dary, jejichž hodnota je zjevně nepřiměřená. Toto jednání je považováno za potenciální korupci ve vztahu k partnerům společnosti KOVOSVIT MAS. Stejně tak mají manažeři a zaměstnanci společnosti KOVOSVIT MAS, zejm. zaměstnanci obchodního úseku, zákaz takovéto zjevně nepřiměřené služby či luxusní dary přijímat. V případě, že dojde k takovému jednání ze strany partnera, má zaměstnanec společnosti KOVOSVIT MAS povinnost hlásit tuto skutečnost nadřízenému.

Poplatky za zprostředkování (facilitation payments)

Na některých zahraničních trzích můžou být úředníky ve veřejném sektoru požadovány tzv. poplatky za vyřízení věci (facilitation payments), které jsou podle tamního práva legální. Je přísně zakázáno, aby společnost KOVOSVIT MAS poskytovala poplatky za zprostředkování. Do definice poplatků za zprostředkování nespadají obchodní provize pro partnery v soukromém sektoru, např. na základě dealerských smluv, licenčních smluv či smluv o obchodním zastoupení.

Etická linka (ET-LINK) společnosti KOVOSVIT MAS

Za účelem vytvoření jednotného informačního kanálu pro sdělování podnětů na jednání, které je neetické, korupční, protizákonné, porušující bezpečnost práce nebo ochranu životního prostředí, zřídila společnost KOVOSVIT MAS etickou linku ET-LINK, na kterou může kdokoliv podnět na výše uvedené jednání podat buďto ve formě:

  • nahrání telefonického vzkazu na čísle +420 601 316 118
  • zaslání podnětu na e-mail etika@kovosvit.cz.

Společnost KOVOSVIT MAS jednoznačně preferuje, aby podněty nebyly anonymní, protože anonymní podněty představují samy o sobě riziko neetického jednání a zneužití etické linky. Nikomu ale není bráněno, aby podnět podal i anonymně.

Příjemcem podnětu je personální úsek společnosti KOVOSVIT MAS, které v případě, že byl podnět podán e-mailem, potvrdí odesilateli jeho přijetí a ve lhůtě 14 dní ho informuje, jak bylo s podnětem naloženo, případně v jaké fázi řešení je. Po vyřešení podnětu informuje odesílatele o výsledku.

Společnost KOVOSVIT MAS prohlašuje, že důvodných podnětů na etickou linku si váží a jejich podávání podporuje. To samozřejmě neplatí pro podněty lživé či podněty s cílem nespravedlivě osočit jinou osobu či společnost. Takový podnět sám o sobě představuje porušení etického kodexu společnosti KOVOSVIT MAS se všemi důsledky, které z toho vyplývají.